Algemene Voorwaarden

Adspension Courses B.V.

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen de navolgende betekenis hebben, tenzij uit de context van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders blijkt:

 

                                                                                                         

Cursus:                                                           

De door Adspension via het Platform aangeboden Cursus waarbij de Gebruiker al dan niet door middel van een coach wordt begeleid in haar verkoopproces op Amazon.

 

Cursusgeld: 

De tussen Adspension en Gebruiker overeengekomen vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de Diensten.

 

Diensten: 

Alle door Adspension ten behoeve van de Gebruiker te verlenen diensten en in het bijzonder dienstverlening die verband houdt met het begeleiden van de Gebruiker gedurende de Cursus.

 

 

Gebruiker:

Iedere persoon die zowel gebruik maakt van de website van Adspension als deelneemt aan de Cursus.

 

Klantenservice: 

De Klantenservice van Adspension, te bereiken op [email protected]

 

Overeenkomst:

De Overeenkomst tussen Adspension en de Gebruiker.

 

Persoonsgegevens:

Alle door de Gebruiker aan Adspension verstrekte Persoonsgegevens.

 

Platform: 

Het online Platform van Adspension op de website www.amazoncursus.nl

 

Adspension:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adspension B.V., statutair gevestigd te (1032 LL) Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Ridderspoorweg 147.

 

 

Artikel 2 – Algemeen

 

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Adspension en de Gebruiker, waaronder begrepen alle Diensten die Adspension verleent en in het bijzonder de Diensten in het kader van de Cursus en het Platform.

 

2.2       Door gebruik te maken van de website en/of door het aanschaffen van een Cursus, geeft de Gebruiker aan kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

 

2.3       Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle directieleden van Adspension en alle personen die voor Adspension werkzaam zijn en/of door Adspension zijn ingeschakeld.

 

2.4       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Platform

 

3.1       Adspension exploiteert het Platform amazoncursus.nl, een Platform gericht op het begeleiden van haar Gebruikers, onder meer door het aanbieden van de Cursus, ten aanzien van de verkoop van producten op Amazon en het genereren van inkomen middels deze handelswijze.

 

3.2       Gebruikers kunnen, nadat zij daartoe een account hebben aangemaakt en het Cursusgeld hebben betaald, gebruik maken van het Platform en toegang krijgen tot de Cursus.

 

3.3       Adspension zal zich in alle redelijkheid inspannen dat het Platform bereikbaar is. In verband met onderhoud of andere zaken kan het voorkomen dat het Platform voor onbepaalde tijd niet beschikbaar is. Adspension zal zich inspannen om het ongemak tot een minimum te beperken.

 

Artikel 4 – Conformiteit

 

4.1       Adspension zal ervoor zorgen dat de Cursus voldoet aan de Overeenkomst, de op de website vermelde specificaties en aan de bestaande wettelijke bepalingen.

 

4.2       Adspension zal na uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Gebruiker in acht nemen. In het bijzonder draagt Adspension zorg voor de verwerking van de Persoonsgegevens van de Gebruiker conform de wettelijke eisen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 

5.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals het invullen van alle benodigde informatie op de website en de betaling van het Cursusgeld De betaalgevens, en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Adspension en de Gebruiker.

 

5.2       De Gebruiker zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Adspension aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Adspension worden verstrekt.

 

5.3       Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Adspension zijn verstrekt, heeft Adspension het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 

5.4       Het niet voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker ten aanzien van de uitgevoerde Diensten geeft geen rechtsgrond voor het kosteloos annuleren van de Overeenkomst.

 

Artikel 6 – Prijzen en Betaling

 

6.1       De actuele prijs van de Cursus wordt vermeld op de website. De prijs van de Cursus is in euro’s. Prijsverhogingen hebben geen effect op de reeds afgesloten en betaalde Cursussen.

 

6.2       De Gebruiker dient de betalingen aan Adspension voorate voldoen zoals wordt weergeven op de website en door middel van de op de website aangegeven betaalmethoden. Adspension maakt gebruik van de volgende betalingsmethoden:

 

  • Betaling met iDeal;
  • Betaling met Paypal;
  • Betaling met Klarna;
  • Betaling met Bancontact.

 

 

6.3       De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Adspension te melden.

 

Artikel 7 – Ontbinding van de Overeenkomst

 

7.1       Gedurende veertien (14) dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

7.2       Met inachtneming van het bepaalde in lid 1, heeft de Gebruiker in geval van ontbinding recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald.

 

7.3       Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 1 bestaat als de Cursus door de Gebruiker is begonnen, voordat de termijn van veertien (14) dagen verstreken. De Cursus is in ieder geval begonnen wanneer de Gebruiker toegang heeft verkregen tot het lesmateriaal c.q. het Platform en hier ook gebruik van heeft gemaakt.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 

8.1       De Gebruiker is ermee bekend dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de auteursrechten die verband houden met en/of betrekking hebben op het Platform, de video’s, documenten en/of diensten van Adspension, uitsluitend bij Adspension berusten.

 

8.2       Het is Gebruiker niet toegestaan om het door Adspension verstrekte materiaal (verkregen middels het Platform) door te ontwikkelen en/of afgeleide werken daarvan te vervaardigen.

 

8.3       Op overtreding van het genoemde in lid 2 van dit artikel, is de Gebruiker een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per overtreding en € 1.000,- (zegge: duizend euro) per dagdeel dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 9 – Klachten

 

9.1       De Gebruiker dient een klacht met betrekking tot de Diensten van Adspension zo spoedig mogelijk, nadat een gebrek of schade is geconstateerd, bij Adspension te melden en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Gebruiker de gebreken of schade heeft geconstateerd.

 

9.2       De klacht dient een zo’n gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten, zodat Adspension in staat is om adequaat te reageren.

 

 

9.3       Adspension beantwoordt de door de Gebruiker ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Adspension verwacht een langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Gebruiker na constatering hiervan.

 

9.4       Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen drie (3) maanden na indiening van de klacht minnelijk kan worden opgelost, dan kan de Gebruiker zich wenden tot de daarvoor bevoegde rechter.

 

9.5       Indien de klacht naar oordeel van Adspension gegrond is, zal Adspension door de Gebruiker in de gelegenheid worden gesteld om de Diensten nog eens te verrichten, dan wel de klacht op een andere wijze af te wikkelen. Indien afwikkeling van de klacht naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, dan zal Adspension slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

Artikel 10 – Beperkingen van de aansprakelijkheid

 

10.1     Adspension is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van het Platform, het op onjuiste wijze opvolgen en/of gebruik maken van de Diensten en Cursus en/of de schade die het gevolg is van onjuiste door de Gebruiker aangeleverde informatie en/of gegevens, behoudens het geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Adspension.

 

10.2     Adspension is niet aansprakelijk voor enige technische problemen met en/of voortvloeiend uit enig gebruik van de Diensten van Adspension.

 

10.3     De Gebruiker vrijwaart Adspension ten aanzien van alle aanspraken van derden voor alle schade en kosten die Adspension lijdt als direct of indirect gevolg van enig (ongeautoriseerd) gebruik door Gebruiker op het Platform.

 

10.4     De door Adspension te betalen schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de waarde van de Cursus.

 

10.5     De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijk zoals vermeld in dit artikel, alsmede de vrijwaring als bedoeld in lid 3 van dit artikel worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de coaches en ondergeschikten van Adspension dan wel ieder ander van wiens hulp Adspension gebruik maakt bij de uitvoering van haar Diensten.

 

Artikel 11 – Overmacht

 

11.1     Adspension is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming jegens de Gebruiker wanneer deze tekortkoming het gevolg is van omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

 

11.2     Indien de Diensten van Adspension niet of niet volledig kunnen worden gebruikt als gevolg van de omstandigheden gelegen buiten de macht van Adspension, zullen de door Gebruiker verschuldigde kosten voor de Cursus van Adspension niet worden gerestitueerd.

 

11.3     Indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de Diensten door overmacht voor Adspension bezwaarlijk of onmogelijk is, heeft Adspension het recht om de Overeenkomst voor zover deze nog nakoming behoeft, te annuleren dan wel de uitvoering daarvan op te schorten (ter keuze van Adspension), in welk geval de Gebruiker zo spoedig mogelijk – voor zover dat mogelijk is – wordt ingelicht, zonder dat Adspension in welke vorm dan ook gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, krachtens het bepaalde in artikel 6:78 BW.

 

 

 

Artikel 12 – Geheimhouding

 

12.1     De Gebruiker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Adspension heeft verkregen. Alle informatie verkregen door middel van de Cursus en/of het Platform zal als vertrouwelijk worden bestempeld.

 

12.2     De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om de aan hem/haar toebehorende inloggegevens voor zichzelf te gebruiken en is niet gerechtigd om deze inloggegevens aan derden te verschaffen.

 

12.3     Op overtreding van het genoemde in lid 1 en 2 van dit artikel, is de Gebruiker een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per overtreding en € 1.000,- (zegge: duizend euro) per dagdeel dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 13 – Ontzegging van toegang tot Cursus

 

Indien de Gebruiker niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, is Adspension gerechtigd om de Gebruiker de toegang tot het cursussysteem te ontzeggen zonder restitutie van het Cursusgeld.

 

Artikel 14 – Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 

Adspension behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 15 – Nietige c.q. vernietigbare bepalingen

 

15.1     In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Adspension en de Gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

15.2     Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt geacht zal deze ongeldige, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden en zullen deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd alsof deze ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling er nooit in had gestaan.

 

Artikel 16 – Geschillen en bevoegde rechter

 

De rechtsverhouding tussen Adspension en de Gebruiker wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Adspension en de Gebruiker die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen in beginsel worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 6 augustus 2021.